ماموریت، اهداف و محورهای اصلی جشنواره

جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به عنوان اولین و برترین رویداد فن‌آوری و فن‌آفرینانه کشور تلاش می‌کند تا با حمایت و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای حل مسائل و چالش‌های اساسی کشور گام بردارد. شناسایی و معرفی واحد‌های فناور و فن‌آفرینان موفق به سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از اهدف اصلی جشنواره، گامی بلند جهت توسعه فناوری و شکوفایی اقتصاد ملی با حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان و توان نخبگان کشورمان ایران است.

کاندیدهای مرحله نهایی پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

بخش طراحان کسب و کار

بخش فن آفرینان (شرکت های نوپا و رشد یافته)

بخش فرصت های سرمایه گذاری

سخنرانی ها

نشست های تخصصی

رویدادی برای خودباوری
و امیدی برای فردای ایران

این رویداد فرصتی است تا گردهم آیم و با کنار زدن ناتوانی، شک و تردیدهای همیشگی فراتر از انتظار پرواز کنیم. زمانی برای تمرین خودباوری و تلاش در راستای انگیزه‌بخشی، جویندگی و معنا بخشیدن به مفهوم خواستن و توانستن. حرکت استواری که گام‌های زیاد و شکست‌های متعدد مانع توقف آن نمی‌شود و به اثبات قهرمان درونی هر یک از ما و ترسیم‌ آینده‌ای درخشان برای ایران منجر خواهد شد.

پل، ارتباطی‌ست بدون واسطه و مستقیم بر فراز همۀ موانع پیش روی یک کارآفرین و سرمایه‌گذار برای یک آشنایی و آغازی برای یک اتفاق بزرگ. ما تلاش می‌کنیم پلی بسازیم تا شانس‌های بزرگ مبتنی بر شایستگی افراد ساخته شوند و آنها را  بر فراز جریان خروشان سختی‌های اولیۀ راه اندازی یک کسب و کار یا فن‌آفرینی، پایدار و استوار نگه دارد.

حامیان جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

داوری ها

جشنواره در سایر رسانه‌ها